Algemene voorwaarden Verhuurservice Texel

Verhuurservice Texel treedt op als bemiddelaar tussen (particuliere) eigenaren en huurders en aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid van welke aard dan ook.

Elke boeking wordt vastgelegd middels een overeenkomst van verhuur welke direct na boeking wordt meegezonden met de factuur.

 

1. VERHUUR EN HUUR

 1. Partijen genoemd in bijgaande factuur sluiten hierbij een overeenkomst van verhuur betreffende de vakantieaccommodatie zoals genoemd op de factuur, verder te noemen 'het gehuurde'.
 2. Het gehuurde mag niet door meer personen worden bewoond dan maximaal is toegestaan volgens de omschrijving (www.verhuurservicetexel.nl).
 3. Het is huurder niet toegestaan het gehuurde geheel of gedeeltelijk aan anderen (onder) te verhuren of in gebruik te geven.
 4. In het gehuurde zijn huisdieren niet toegestaan. (Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de omschrijving op www.verhuurservicetexel.nl).
 5. De huurprijs is het bedrag voor het gebruik van de woning, inclusief gebruik van de vaste inventaris.
 6. De huurprijs en de bijkomende kosten zoals eindschoonmaak, bedlinnen, toeristenbelasting en reserveringskosten dienen vooraf te worden voldaan.
 7. In de woning is roken niet toegestaan.

 

2. HUURPERIODE

De huurperiode begint op de aankomstdag om 15.00 uur en eindigt op de vertrekdag om 10.00 uur. De exacte data vindt u op de bijbehorende factuur.

 

3. HUURPRIJS

Volgens bevesting/factuur.

 

4. ANNULERING

Indien huurder om welke reden dan ook het gehuurde op de afgesproken datum niet kan, wil of zal aanvaarden, dient hij de verhuurder hiervan onmiddellijk in kennis te stellen. Een telefonische mededeling hiervan dient schriftelijk of per e-mail te worden bevestigd.

Bij annulering gelden de volgende voorwaarden:

 • Bij annulering meer dan 3 maanden voor de ingangsdatum, betaalt de huurder 15% van de huursom.
 • Bij annulering binnen 3 tot 2 maanden voor de ingangsdatum betaalt de huurder 50% van de huursom.
 • Bij annulering binnen 2 tot 1 maand(en) voor de ingangsdatum, betaalt de huurder 75% van de overeengekomen huursom.
 • Bij annulering binnen één maand voor de ingangsdatum, betaalt de huurder 90% van de overeengekomen huursom.
 • Bij annulering op of na de dag van de ingangsdatum betaalt huurder 100% van de overeengekomen huursom.

De schadeloosstelling zal naar evenredigheid gerestitueerd worden na aftrek van administratiekosten. Overige posten zoals toeristenbelasting, hond, bedlinnen enz. worden altijd gerestitueerd.

5. VERPLICHTINGEN VERHUURDER

Verhuurder is verplicht het gehuurde met inventaris op datum en tijdstip van aanvang van de huurperiode schoon en in goede staat aan huurder ter beschikking te stellen.

6. VERPLICHTINGEN HUURDER

Huurder is verplicht het gehuurde naar behoren te gebrui­ken en het gehuurde in goede staat, netjes en opgeruimd weer achter te laten.

7. SCHADE

Huurder is aansprakelijk voor schade aan het gehuurde, inclusief de schade aan of verlies van (een deel van) de inventaris, veroorzaakt tijdens de huurperiode, tenzij huurder aannemelijk kan maken dat de schade aan hem, zijn gezinsleden of gasten niet kan worden toegerekend.

8. KOSTEN HERSTEL

De kosten van normaal onderhoud en herstel van gebreken zijn voor rekening van verhuurder. Indien zich gebreken voordoen, dient huurder hiervan direct kennis te geven aan de verhuurder en diens instruc­ties zoveel mogelijk op te volgen. Kosten van herstel van schade zoals genoemd in punt 7. Schade zullen worden verhaald op huurder.

9. AANSPRAKELIJKHEID

De verhuurder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook, toegebracht aan huurder of goederen van huurder tijdens de huurperiode en/of ten gevolge van het verblijf in het gehuurde object.